ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍຜູ້ບຸກເບີກນຳໃຊ້ເທກໂນໂລຢີທີ່ເໝາະສົມຄວບຄຸມໃນສາຂາ logistics, ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ ປະກົດຂຶ້ນມາເພື່ອແຜນການຂົນສົ່ງໃຫ້ທ່ານ, ເປັນທີ່ປຶກສາ - ຊ່ວຍເຫຼືອເອກະສານ - ຂົນສົ່ງ - ດຳເນີນຂະບວນການອາກອນ - ພາສີສິນຄ້າ - ຈັດສົ່ງເຖິງທີ່ - ຊ່ວຍໃນການປະກອບເອກະສານສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ...

 • ປອດໄພສິນຄ້າທັງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກຮັບປະກັນ 100% ຢ່າງປອດໄພ, ກັບທີມຄົນຂັບລົດ ແລະ ພະນັກງານໄດ້ມີການອົບຮົມເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ຈັດການກັບສະຖານະການ.
 • ວອງໄວຫຼາກຫຼາຍກັບປະເພດລົດ ແລະ ມີຄັງສິນຄ້າຢູ່ທົ່ວປະເທດນັ້ນແມ່ນຂໍ໊ດີຂອງລາວຫວຽດຕອບສະໜອງຕໍ່ເວລາການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງທ່ານ.
 • ປະຢັດ: ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ ພວກເຮົາໄດ້ມີການລວບລວມຈັດສົ່ງສິນຄ້າໄປມາລາວ - ຫວຽດ, ຫວຽດ - ລາວເປັນປະຈຳທຸກອາທິດເພື່ອປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງໃຫ້ທ່ານ.

☞ ບໍລິການຂົນສົ່ງຫວຽດລາວຮັບສົ່ງສິນຄ້າລົດຍົນ ຫຼື ສິນຄ້າຂາຍປຼີກ, ຜະລິດຕະພັນແກະສະລັກ ແຕ່ຫວຽດໄປລາວ ແລະ ແຕ່ລາວມາຫວຽດ.
☞ ຈັດການດຳເນີນການເສຍພາສີຕາມດ່ານ: ການສົ່ງອອກທຸລະກິດ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າໃໝ່ອີກຄັ້ງ, ການສົ່ງອອກທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນເຊິງທຸລະກິດ,...
☞ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຫວຽດລາວເປັນບໍລິສັດຈັດສົ່ງອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມືທົ່ວໄປສຳລັບໂຄງການໃຫຍ່: ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ, ໂຮງງານຜະລິດເບຍໃນລາວ...
☞ ເປັນພັນທະມິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຫົວໜ່ວຍຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ປະຈຸບັນກຳລັງມີສິນຄ້າສົ່ງຫວຽດລາວຄື: Bossher, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ເຈ້ຍ P.P...

ຄຳໝັ້ນຈາກ
ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ

ຂົນສົ່ງໄປລາວຮັບສົ່ງປະເພດສິນຄ້າດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອງສຳລັບໂຄງການ, ກໍ່ສ້າງ: ເຫຼັກ ແລະ ເຫຼັກກ້າ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ
2. ສິນຄ້າເຄື່ອງກົນຈັກ, ເຄື່ອງຈັກປະເພດຕ່າງໆ
3. ສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍເຄເບຼີໂທລະຄົມນາຄົມ
4. ປຸ໋ຍ, ສານເຄມີ, ຢາງພາລາ, ເສດອຸປະກອນ
5. ຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປ, ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ
6. ສິນຄ້າເສື້ອຜ້າສຳເລັດຮູບ, ສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ

7. ສິນຄ້າຕົກແຕ່ງພາຍໃນ, ລຼິບໂດຍສານ, ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງລາຍການ-ກິດຈະກໍາ
8. ສິນຄ້າກະເປົາລົດ, ກະເປົາລົດຂະໜາດໃຫ່ຍ, ກະເປົາລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫ່ຍ
9. ສິນຄ້າອຸດສະຫະກຳ, ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ
10. ລາຍການບັນຈຸພັນເຈ້ຍ, ກ່ອງເຈ້ຍ
11. ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ລົດຈັກ, ລົດຖີບ, ອາຫານສັດ
12. ຈັດສົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດໃຫ່ຍ, ສິນຄ້າທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ

7. ສິນຄ້າຕົກແຕ່ງພາຍໃນ, ລຼິບໂດຍສານ, ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງລາຍການ-ກິດຈະກໍາ
8. ສິນຄ້າກະເປົາລົດ, ກະເປົາລົດຂະໜາດໃຫ່ຍ, ກະເປົາລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫ່ຍ
9. ສິນຄ້າອຸດສະຫະກຳ, ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ
10. ລາຍການບັນຈຸພັນເຈ້ຍ, ກ່ອງເຈ້ຍ
11. ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ລົດຈັກ, ລົດຖີບ, ອາຫານສັດ
12. ຈັດສົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດໃຫ່ຍ, ສິນຄ້າທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ

ຕາຕະລາງລາຄາຂົນສົ່ງຂອງ ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ

ຕາຕະລາງລາຄາຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປລາວ: ສິນຄ້າຂາຍປຼີກ - ຜະລິດຕະພັນແກະສະລັກ
ຈຸດຮັບ ຈຸດສົ່ງ ອັດຕາເງິນກີບ
KG ໜ່ວຍ
ຮ່າໂນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1,500 500,000
ປາກເຊ 2,000 1,000,000
ສະຫວັນນະເຂດ 1,700 700,000
ຫຼວງພະບາງ 4,000 3,000,000
ອຸດົມໄຊ 4,500 3,500,000
ຫຼວງນ້ຳທາ 4,000 3,000,000
ບໍແກ້ວ 6,000 4,500,000
ດານັ໋ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1,500 500,000
ປາກເຊ 1,000 500,000
ສະຫວັນນະເຂດ 1,000 5,000,000
ຫຼວງພະບາງ 4,000 3,000,000
ອຸດົມໄຊ 4,500 3,500,000
ຫຼວງນ້ຳທາ 4,000 3,000,000
ບໍແກ້ວ 6,000 4,500,000
ໄຊງອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2,500 1,500,000
ປາກເຊ 2,000 1,000,000
ສະຫວັນນະເຂດ 2,000 1,000,000
ຫຼວງພະບາງ 5,000 3,500,000
ອຸດົມໄຊ 5,500 3,500,000
ຫຼວງນ້ຳທາ 5,000 3,500,000
ບໍແກ້ວ 7,000 5,000,000
ຕາຕະລາງລາຄາຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປລາວ: ຂົນໂດຍລົດບັນທູກ - container
ຈຸດຮັບ ຈຸດສົ່ງ ອັດຕາລ້ານກີບ/ລົດ
ລົດ 5-8 ໂຕ້ນ ລົດ 15-20 ໂຕ້ນ ລົດ 30 ໂຕ້ນ
ຮ່າໂນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 18 22 26
ປາກເຊ 22 28 33
ສະຫວັນນະເຂດ 20 24 31
ອັດຕະປື 22 28 33
ດານັ໋ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 18 22 26
ປາກເຊ 17 21 25
ສະຫວັນນະເຂດ 15 18 22
ອັດຕະປື 18 22 26
ໄຊງອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 35 45 53
ປາກເຊ 24 28 35
ສະຫວັນນະເຂດ 25 33 38
ອັດຕະປື 21 26 33

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາວຫວຽດ logistics

ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ
ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດມີຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການຂົນສົ່ງ, ດຳເນິນຂະບວນການອາກອນຢູ່ດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວ ແລະ ຫວຽດ. ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານລາວໄປປະເທດອື່ນ ແລະ ຜ່ານດ່ານປະເທດອື່ນເຂົ້າລາວ. ຮັບສົ່ງສິນຄ້າທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບທາງການ, ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນເຊິງການຄ້າ - ປະເພດເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍສຸດໆ.

ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ

ການພັດທະນາທີ່ໝັ້ນຄົງ - ເຂົ້າເຖິງທຸກມຸມມອງຂອງທະວີບ

ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ກະບວນການຮັບສົ່ງ ສິນຄ້າ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ແລະ ບອກລາຄາການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປລາວ.
- ເມື່ອທ່ານມີສິນຄ້າຕ້ອງການສົ່ງແຕ່ຫວຽດນາມໄປລາວ ຫຼື ແຕ່ລາວໄປຫວຽດນາມ ໃຫ້ພົວພັນກັບບໍລິສັດຂົນສົ່ງຫວຽດລາວທັນທີ ຜ່ານທາງເບີໂທ: 08 1900 6900 ແລະ ບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິນຄ້າຂອງທ່ານທີຕ້ອງການສົ່ງໄປ, ທາງບໍລິສັດເຮົາຈະບອກລາຄາໂດຍຕົງ ຫຼື ສົ່ງທາງ email, ເພື່ອແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບລາຄາການຂົນສົ່ງ.
ຂັັ້ນຕອນທີ 2: ໃຫ້ ຄຳແນະນຳ ໃນການບັນຈຸພັນ, ມັດ ແລະ ຈັດວາງໃສ່ລົດ.
- ພະນັກງານເຮົາຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳວິທີການບັນຈຸສິນຄ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມການຂົນສົ່ງ, ປ້ອງກັນສິນຄ້າບໍ່ໃຫ້ບິດບ້ຽວ, ຈີກຂາດ, ເປເພໃນໄລຍະການຂົນສົ່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ, ເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າປອດໄພທີສຸດໃນໄລຍະການຂົນສົ່ງ!
- ພະນັກງານບໍລິສັດເຮົາຈະໄປເອົາສິນຄ້າເຖິງສະຖານທີ່ຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ໃຫ້ ຄຳແນະນຳ ໃນຂັ້ນຕອນເອກະສານທີຈຳເປັນ
- ເຮັດສັນຍາການຂົນສົ່ງ/ຕົກລົງຢຶນຢັນສິນຄ້າ - Invoice, Packing list, contract - ແຈ້ງກົມພາສີການນຳເຂົ້າ-ອອກສິນຄ້າ - ສຳເລັດບັນດາ C/O ປອດພາສີການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ - ເຮັດປະກັນສິນຄ້າ - ເອກະສານບັນທຶກການຈັດສົ່ງ ແລະ ລາຍງານການຮັບສົ່ງ
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດຳເນິນການນຳສົ່ງສິນຄ້າ
- ພະນັກງານບໍລິສັດເຮົາຈະໄປເຖິງສະຖານທີ່ຂອງລູກຄ້າເພື່ອຮັບເອົາສິນຄ້າ ຈາກນັ້ນ ດໍາເນີນການນໍາສົ່ງຮອດດ່ານເພື່ອເຮັດຂັ້ນຕອນການແຈ້ງກົມພາສີ ແລະ ນຳສົ່ງຕໍ່ຈົນເຖິງສະຖານທີທີ່ກຳນົດ. ລາຍງານການຮັບສົ່ງຈະຖືກເຊັນຢຶນຢັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ປີດໜີ້ສິນ ແລະ ເຮັດເອກະສານການສຳລະເງິນຢ່າງສົມບູນແບບ

ໄລຍະເວລາການຂົນສົ່ງ ແລະ ສົ່ງສິນຄ້າ

 • ການຂົນສົ່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ: 3-5 ມື້ (ລົດບັນທູກ/cont)
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປີກລວມ: 4-10 ມື້ ແລ້ວແຕ່ຈຸດ
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານແຕ່ລາວໄປປະເທດອື່ນ 5-15 ມື້
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານແຕ່ຫວຽດໄປລາວ: 3-5 ມື້
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້ານໍ້າໜັກຫຼາຍຜ່ານດ່ານລາວກັບຫວຽດນາມ: 4-6 ມື້

ບັນດາຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງສິນຄ້າສ່ອງທາງຫວຽດລາວ

• ທີມລົດບັນທູກຫຼາກຫຼາຍແຕ່ 5 ໂຕ້ນ ເຖິງ 80 ໂຕ້ນ
• ທີມລົດບັນທູກສະເພາະສຳລັບສິນຄ້າທີ່ມີມູນລະຄ່າສູງ ແລະ ທຸກປະເພດລົດຄອນເທັນເນີ
• ທີມລົດບັນທູກສະເພາະສຳລັບສິນຄ້າທີໃຫ່ຍ ແລະ ໜັກ

ໄລຍະເວລາການຂົນສົ່ງ ແລະ ສົ່ງສິນຄ້າ

 • ການຂົນສົ່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ: 3-5 ມື້ (ລົດບັນທູກ/cont)
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປີກລວມ: 4-10 ມື້ ແລ້ວແຕ່ຈຸດ
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານແຕ່ລາວໄປປະເທດອື່ນ 5-15 ມື້
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານແຕ່ຫວຽດໄປລາວ: 3-5 ມື້
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້ານໍ້າໜັກຫຼາຍຜ່ານດ່ານລາວກັບຫວຽດນາມ: 4-6 ມື້

ບັນດາຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງສິນຄ້າສ່ອງທາງຫວຽດລາວ

• ທີມລົດບັນທູກຫຼາກຫຼາຍແຕ່ 5 ໂຕ້ນ ເຖິງ 80 ໂຕ້ນ
• ທີມລົດບັນທູກສະເພາະສຳລັບສິນຄ້າທີ່ມີມູນລະຄ່າສູງ ແລະ ທຸກປະເພດລົດຄອນເທັນເນີ
• ທີມລົດບັນທູກສະເພາະສຳລັບສິນຄ້າທີໃຫ່ຍ ແລະ ໜັກ

ໄລຍະເວລາການຂົນສົ່ງ ແລະ ສົ່ງສິນຄ້າ

 • ການຂົນສົ່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ: 3-5 ມື້ (ລົດບັນທູກ/cont)
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປີກລວມ: 4-10 ມື້ ແລ້ວແຕ່ຈຸດ
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານແຕ່ລາວໄປປະເທດອື່ນ 5-15 ມື້
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານແຕ່ຫວຽດໄປລາວ: 3-5 ມື້
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້ານໍ້າໜັກຫຼາຍຜ່ານດ່ານລາວກັບຫວຽດນາມ: 4-6 ມື້

ບັນດາຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງສິນຄ້າສ່ອງທາງຫວຽດລາວ

• ທີມລົດບັນທູກຫຼາກຫຼາຍແຕ່ 5 ໂຕ້ນ ເຖິງ 80 ໂຕ້ນ
• ທີມລົດບັນທູກສະເພາະສຳລັບສິນຄ້າທີ່ມີມູນລະຄ່າສູງ ແລະ ທຸກປະເພດລົດຄອນເທັນເນີ
• ທີມລົດບັນທູກສະເພາະສຳລັບສິນຄ້າທີໃຫ່ຍ ແລະ ໜັກ

7 ການບໍລິການແບບຟຼີໆ

1. ສະໜັບສະໜຸນ ມີເຄື່ອງຍົກທີ່ຊ່ວຍຍົກເຄື່ອງຕາມຄັງສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດ
2. ຟີໆ ມີພຶ້ນທີ່ເກັບສິນຄ້າໃຫ້
3. ສະໜັບສະໜຸນຟີໆ ບໍລິສັດຈະປະກອບເອກະສານພາສີນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ
4. ຟີໆ ບໍລິສັດຈະຈັດການເລື່ອງເລກທີ, ການກວດກາພາສີນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຢູ່ດ່ານລາວ
5. ຟີໆ ຈັດການພາສີອາກອນ
6. ຟີໆ ລົດບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງ
7. ຟີໆ ເລື່ອງເອກະສານທຸກຢ່າງໃນການຮັບສົ່ງເອກະສານແຕ່ຫວຽດນາມໄປລາວ ແລະ ແຕ່ລາວກັບມາຫວຽດນາມ

7 ຄໍາໝັ້ນຂອງບໍລິສັດ

1. ທີມພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການອະທິບາຍໃຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງລູກຄ້າ
2. ບໍ່ມີການເພີ່ມລາຄາຫຼັງຈາກຕົກລົງລາຄາກັນແລ້ວ
3. ລາຄາຂະບວນການຂົນສົ່ງ 2 ສ່ອງທາງຫວຽດລາວແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດ
4. ຄວາມຄືບໜ້າການຂົນສົ່ງໄວສຸດ
5. ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງສິນຄ້າ
6. ຄ່າທົດແທນ 100% ຂອງມູນລາຄາສິນຄ້າຖ້າເກີດປັນຫາໂດຍບໍລິສັດເປັນຕົ້ນເຫດ
7. ຮັບປັບປ່ຽນເສັ້ນທາງນຳສົ່ງສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ